Bike Hospital V.O.F.
Coenecoop 218,
2741PK Waddinxveen
Netherlands

KvK 29037872
BTW NR: NL812057879B01

 

Algemene Voorwaarden


1. Toepassing
 

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Bike Hospital V.O.F
1.2
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3
Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bike Hospital V.O.F in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4
Bike Hospital V.O.F behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5
Door het gebruik van de internetsite van Bike Hospital V.O.F en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen

2.1
Alle aanbiedingen van Bike Hospital V.O.F zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.
2.3
Bike Hospital V.O.F heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Indien Bike Hospital V.O.F van deze bevoegdheid gebruikt wenst te maken, dient u hiervan schriftelijk of per elektronische post op de hoogte gesteld te worden op het door u opgegeven (elektronische) adres.
2.4
Koper en Bike Hospital V.O.F komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bike Hospital V.O.F gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bike Hospital V.O.F garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4
Alle opgaven door Bike Hospital V.O.F van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Bike Hospital V.O.F kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling

4.1
Bestellingen kunnen betaald worden via de door Bike Hospital V.O.F aangeboden online betaalmogelijkheden.
4.2
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bike Hospital V.O.F als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3
In geval van niet-tijdige betaling is Bike Hospital V.O.F bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd

5.1
Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bike Hospital V.O.F  is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3
Bike Hospital V.O.Fzorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Bike Hospital V.O.F.
Bike Hospital V.O.F blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
5.4
Bike Hospital V.O.F is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Bike Hospital V.O.F gedragen.
5.5
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende verpakking retour wordt gezonden.
6.2
Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bike Hospital V.O.F zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan Bike Hospital V.O.F betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
6.3
Uitzondering op het herroepingsrecht  is dat producten die geen voorraad product zijn en speciaal voor de koper besteld worden niet geretouneerd kunnen worden.
De producten staan in de webshop aangegeven als "Nee geen voorraad product. Speciale bestelling, prijs per doos van ..."

7. Reclame

7.1
De koper dient klachten over de geleverde producten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden schriftelijk of via email onder vermelding van het factuurnummer aan Bike Hospital V.O.F te melden.
7.2 Bike Hospital V.O.F verstuurd al haar producten zorgvuldig verpakt op.
De koper dient de verpakking bij aflevering zorgvuldig te controleren en eventuele schade aan de verpakking direct bij de transporteur te vermelden.7.3Bij door Bike Hospital V.O.F gegrond gevonden klachten kunnen de producten, in overleg met en toestemming van Bike Hospital V.O.F, zorgvuldig verpakt retour gezonden worden in de originele verpakking en met de originele factuur.
Als het product nog onder de zelfde voorwaarden leverbaar is zal het product vervangen worden, anders krijgt de klant het factuurbedrag retour.

8. Overmacht

8.1
In geval van overmacht is Bike Hospital V.O.F niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Schadevergoeding

9.1
Bike Hospital V.O.F kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

10. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bike Hospital V.O.F en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
10.2
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Bike Hospital V.O.F daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats Bike Hospital V.O.F of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
10.3
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

11. Contact

Bike Hospital V.O.F
Coenecoop 218
2741PK Waddinxveen

T: 0182-611040
E: hetty@bikehospital.nl

KvK : 29037872
VAT : NL812057879B01

Bank : 60 68 85 196 te Waddinxveen
IBAN: : NL72ABNA0606885196
BIC: : ABNANL2A

Onze winkel is tijdens de op de website aangegeven openingstijden te bezoeken.
Maandag zijn wij gesloten.